การรับสมัคร จะมีตามช่วงเวลา 4  รอบ

1.รอบเรียนดี รับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

2. รอบรับตรง รอบที่ 1

3. รอบรับตรงรอบที่ 2

4. รอบรับตรงภาคนอกเวลา

 

การสอบ จะมีการสอบ 2 ช่วง

 1. สอบข้อเขียน
- วิชาการศึกษาทั่วไป สอบให้ผ่านก่อน ถึงจะได้ไปสอบสัมภาษณ์

2. สอบสัมภาษณ์ด้านดนตรีสากล สำหรับผู้สอบผ่านการข้อเขียน
- ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น
- เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น
- ปฏิบัติ : ทดสอบโสตประสาท, ทักษะพื้นฐานแต่ละเครื่อง, เพลงที่เตรียมมา, เพลงบังคับเลือก, Sight Reading