การรับสมัคร จะมีตามช่วงเวลา 4  รอบ

1.รอบที่ 1 Portfolio

2. รอบที่ 2 โควตา

3. รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

4. รอบรับตรงภาคนอกเวลา

การสอบ จะมีการสอบดังนี้

- ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น

- เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น

- ปฏิบัติ : ทดสอบโสตประสาท, ทักษะพื้นฐานแต่ละเครื่อง, เพลงที่เตรียมมา, เพลงบังคับเลือก, Sight Reading