พ.ศ.2551

1) 25 เมษายน 2551 วง Shalotto ชนะเลิศการประกวดดนตรี Bangkok Music Award 2007รับถ้วยรางวัลจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
สมาชิก Shalotto ประกอบด้วย
นายวรทศ สุวรรณวัฒนกุล
นายชวลิต กิจอนันต์ถาวร
นายธีรวงศ์ วัฒนจารุพงศ์
นายพูนทรัพย์ แผ้วสูงเนิน
นายมีศิลป์ พูลสวัสดิ์
นายขวัญชัย ปรุงเมือง

2) 6 กรกฎาคม 2551 นายพัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ ชนะเลิศการประกวดในโครงการ Rock Dream Team ประเภทกีตาร์เบส เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักดนตรีของแต่ละเครื่องมือจากทั่วประเทศ

3) 13 พฤษภาคม 2551 วง .….….….….….…ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีเยาวชน โครงการ Music in Summer ครั้งที่ 4 ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลมือกลองยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลด้วย

4) 11 พฤศจิกายน 2551 วง Censor’ Tic ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีประเภทนักเรียน นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักดนตรีประกอบด้วย
1. นายวัชเรศ เดชชัย
2. นายศิระชัย ปิ่นวิเศษ
3. นายเทวพล เสือสิงห์
4. นายกิตติชัย สิงห์ศิลป์
5. นายธนสาร ธีโรภาส

5) 22 พฤศจิกายน 2551 วง Soul of Rock ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีในโครงการพัฒนาเด็ก ค.พ.ช. คอนเทสต์ ครั้งที่ 6 โดยคริสตจักรสังขฤกษ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นักดนตรีประกอบด้วย
1. นายนภดล แซ่เอียด
2. นายวัชเรศ เดชชัย
3. นายวรฉัตร ขันทอง
4. นายเชาวรา จันทร์ทอง
5. นายศิระชัย ปิ่นวิเศษ
6. นายเทวพล เสือสิงห์

6) 30 มกราคม2552 วง Mama Cub ชนะเลิศการประกวดดนตรี Music Canon U League 2008 นอกเหนือจากการประกวดดนตรีแล้ว โครงการนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล มิสยูลีก เชียร์ลีดเดอร์ โดยผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทมาจากนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
นักดนตรีของ Mama Cub ประกอบด้วย

1. นายอัศวพล นพคุณวงศ์ ร้องนำ
2. นายทรงพล ศรีสะอาด เบส
3. นายศรุต กตะศิลา กลอง
4. นายธเนศ วาสบุญเรือง กีตาร์
5. นายอัคนีย์ ขำต้นวงษ์ กีตาร์

7) 6 กุมภาพันธ์ 2552 วง Soul Girls นักศึกษาหญิงล้วน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง CRU Rock Band ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดดนตรี Thailand Rock Festival จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ร่วมกับผลิตภัณฑ์กระทิงแดง ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา
รายชื่อนักดนตรี Soul Girls
1. นางสาวชานัตมา นุตเดชานันท์ กลอง
2. นางสาวด้วยเกล้า ทัดเที่ยง กีตาร์
3. นางสาวนันทพร สกุลเลิศฤทธิ์ เบส
4. นางสาวปิ่นอนงค์ ลิ้มวัฒนาชัย ร้องนำ

รายชื่อนักดนตรี CRU Rock Band
1. นายพงศกร ลีลิมปเจริญสกุล กีตาร์
2. นายญาณธน สันติธนธาดา กลอง
3. นายเชาวรา จันทร์ทอง เบส
4. นาย
5. นางสาวดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์ ร้องนำ

ในวันเดียวกัน วง Shalotto ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี True Visions Yamaha Thailand Band Contest 2008 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้างสรรพสินค้า Fortune Town
สมาชิก Shalotto ประกอบด้วย
1. นายวรทศ สุวรรณวัฒนกุล คีย์บอร์ด
2. นายชวลิต กิจอนันต์ถาวร เบส
3. นายธีรวงศ์ วัฒนจารุพงศ์ กีตาร์
4. นายพูนทรัพย์ แผ้วสูงเนิน ร้องนำ
5. นายมีศิลป์ พูลสวัสดิ์ กลอง
6. นายขวัญชัย ปรุงเมือง เพอร์คัสชั่น

8) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 นางสาวฐิติมา เจริญศรี นักศึกษาภาคสมทบชั้นปีที่ 1 ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 5 คน สุดท้ายของการประกวดขับร้องเพลง KPN Singing Contest 2009 จากผู้สมัครจากทั่วประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ

9) วง Dynamic of Latin ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Ner ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดดนตรี Harbor Mall Music Contest 2009 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สมาชิกของวง Dynamic of Latin ประกอบด้วย
1. นายธนวินทร์ เลิศศรี คีย์บอร์ด
2. นายนำพล พิมสาร เบส
3. นายเทวพล เสือสิงห์ เปียโน
4. นายกานต์ คงชู เพอร์คัสชั่น
5. นายชโลธร เทพสันทัด กีตาร์
6. นายเอกลักษณ์ ราชจันทึก กลอง
7. นายเสฏฐวุฒิ ศรีอุดมเลิศ ร้องนำชาย
8. นางสาวศิณิภาลักษณ์ อินทร์มั่น ร้องนำหญิง

สมาชิกวง Ner ประกอบด้วย
1. นายชานนท์ อธิปาลี กลอง
2. นายภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ์ กีตาร์
3. นายกฤชนันท์ เฉื่อยฉ่ำ กีตาร์
4. นายนิตชัย โอฬารรัตนพันธ์ เบส
5. นายรัฐพล ขจรอุดมเดช คีย์บอร์ด
6. นางสาวอรอนงค์ ไกรหาญ ร้องนำ


 

พ.ศ. 2550

1) 10 เมษายน 2550 วง “Rock On The Moon” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี “ Rayong String Ciontest 2007” รับรางวัลจากนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองระยอง ร่วมกับโรงเบียร์ระยอง
2) 22 กรกฎาคม 2550 วง “Funky Bossa” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
3) 22 กรกฎาคม 2550 วง “ทรายแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
4) 22 กรกฎาคม 2550 วง “จอหงวน” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
5) 22 กรกฎาคม 2550 วง “Seven Play” นักศึกษาชั้นปีที่ 12 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
6) 25 สิงหาคม 2550 วง “Soul Girls” วงนักศึกษาหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา“Central Plaza U Music Challenge 2007” ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2550 7) 2 กันยายน 2550 วง “จอหงวน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีเยาวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) รับรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8) พฤศจิกายน 2550 วง ทรายแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีเยาวชน Star Music Challenge จัดโดยจังหวัดระยอง
9) 1 ธันวาคม 2550 วง Valentine Sweet และวง The Soul ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวงดนตรียอดเยี่ยมในการประกวดดนตรี Sunshine Music Challenge #6 นอกจากนั้น วง Valentine Sweet ยังได้รับรางวัล Best Performance อีกด้วย
10) 8 ธันวาคม 2550 วง Monday Happiness ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Soul Girls ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากนั้น ในการประกวดครั้งนี้ นางสาววลัยพร ปรีชาชาญ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดประเภทขับร้อง และนายศุภพงศ์ เรืองทอง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2


 

พ.ศ.2549

1) 19 สิงหาคม 2549 วง “ ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา “University Music Challenge 2006” ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2549

2) วง “จอหงวน” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี KU Music Contest จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

พ.ศ. 2548

1) 29 มกราคม 2548 วง “ซี มี โจ ไต๋” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด ดนตรี Battle of the Band ที่สวนสนุก Coca Cola World Carnival Bangkok
2) วง ฮอนโนลูลู เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปประกวด Yamaha Asian Beat ในระดับอาเซียนที่อินโดนีเซีย ได้รางวัล Best Performance
3) 1 มิถุนายน 2548 วง “มโหฬาร” ชนะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชน Music For The Young ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี จัดโดยห้างสรรพสินค้า แฟชั่น ไอส์แลนด์
4) นายธนกฤต พานิชวิทย์ (ว่าน) ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้ายในการประกวดร้องเพลง UBC Acadamy Fantasia จากผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้นกว่า 7,000 คนจากทั่วประเทศ
5) 19 มิถุนายน 2548 วง “Contem Postic” ชนะเลิศการประกวดดนตรี Overdrive Instrumental Band Contest 2005 ครั้งที่ 1 พร้อมกับที่นายจักรพล คงมั่ง ได้รับรางวัลมือเบสยอดเยี่ยม
6) 26 กรกฎาคม 2548 วง “ บันได ” ชนะเลิศการประกวดดนตรีในรายการ Unplug Turn Pro ได้รับถ้วยรางวัลจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


พ.ศ. 2547

1) 31 มกราคม นางสาวชุติกานต์ พิมลวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดขับร้องเพลง Style by Toyota
2) 15 กุมภาพันธ์ วงดนตรี Monday Crazy รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด ดนตรีเยาวชน จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเซนต์หลุย
3) 31 ตุลาคม วง Coral Band ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย Nescafe Star Chalange 2004
4) วง ฮอนโนลูลู ชนะเลิศการประกวดดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย Yamaha Asian Beat ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนที่อินโดนีเซีย
5) 5 ธันวาคม วง ZAB ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Monday Light ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรี Day & Night Music Awards Vol.3 จัดโดย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา
6) 28 พฤศจิกายน นางสาวฐิติพร ทองศรี นักศึกษาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 ชนะเลิศ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดขับร้องเพลง Style By Toyota..It’s U ได้ผ่านเข้า ไปแข่งขันในรอบ Big Champ เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งกับตัวแทนจากชาติ ต่าง ๆ ในเอเซีย
7) 17 ธันวาคม วง NON 6 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัล Popular of the year (วงที่ได้รับเสียงเชียร์จากคนดูและกรรมการมากที่สุดแห่งปี) ในการประกวด One — 2 — Call Extreme Dream Awards


พ.ศ. 2546

1) 2 กันยายน วง Monday Happy Band ได้รับรางวัลชนะเลิศ Fat Band Rhythm&Horn ครั้งที่ 2
2) 6 ตุลาคม รางวัลชมเชยและรางวัล Popular vote ในการประกวด Nescafe Star Chalange 2003
3) 31 ตุลาคม นางสาวชุติกานต์ พิมลวงศ์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล จัดโดยโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง
4) 7 ธันวาคม วงดนตรีปะการัง ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเมืองพัทยา รางวัลถ้วยพระราชทาน จากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


พ.ศ. 2544

1) วง Brother Moon ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Nescafe Music Challenge


พ.ศ. 2543

1) วง Brother Moon ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดดนตรี Yamaha Young Generation


พ.ศ. 2541

1) วง Lunar Shine ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด Band Alert ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542
2) วง Brother Moon ชนะเลิศการประกวดดนตรี Yamaha Young Generation ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
3) 27 พฤศจิกายน 2542 วง Icon ชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการประกวดดนตรีเยาวชนแห่งประเทศ ไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2542MCC Hall The Mall งามวงศ์วาน


พ.ศ. 2540

1) 2 สิงหาคม นักศึกษาโปรแกรมดนตรีสากลได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี เยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2540 ถ้วยรางวัลจาก นายพิจิตร รัตตกุล ผู้ว่าการ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร


พ.ศ. 25391) วง Music Department ชนะเลิศ การประกวดดนตรี Nescafe Music Festival ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2) วง Music Department ชนะเลิศ การประกวดดนตรี Thailand Coke Music Awards 1995 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ศ. 2538

1) วง 813 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Nescafe Music Festival
2) วง 813 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Coke Music Awards 1994
3) วง จันทร์จ๋า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโฟล์คซอง Thailand Coke Music Awards 1994 (MCC Hall The Mall บางกะปิ)


พ.ศ. 25371) วง The Moonlight ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประกวดดนตรีสตริงคอมโบ ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดยสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2) วง The Youth รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Thailand Coke Music Awards 1993
3) 10 มิถุนายน วง “แคฝรั่ง” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีเยาวชนประจำปี 2537 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)


พ.ศ. 2536

1) วง The Youth ได้รับรางวัลชมเชย Thailand Coke Music Awards 1992


พ.ศ. 25351) วง Nature Boys ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Coke Music Awards 1991


พ.ศ. 2534

1) วง CTC 90 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Coke Music Awards 1990