พ.ศ. 2550

1) 10 เมษายน 2550 วง “Rock On The Moon” ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี “ Rayong String Ciontest 2007” รับรางวัลจากนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองระยอง ร่วมกับโรงเบียร์ระยอง
2) 22 กรกฎาคม 2550 วง “Funky Bossa” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
3) 22 กรกฎาคม 2550 วง “ทรายแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
4) 22 กรกฎาคม 2550 วง “จอหงวน” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
5) 22 กรกฎาคม 2550 วง “Seven Play” นักศึกษาชั้นปีที่ 12 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดดนตรี True Visions Yamaha Music Contest 2007
6) 25 สิงหาคม 2550 วง “Soul Girls” วงนักศึกษาหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษา“Central Plaza U Music Challenge 2007” ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2550 7) 2 กันยายน 2550 วง “จอหงวน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีเยาวชนประชาธิปไตย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) รับรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8) พฤศจิกายน 2550 วง ทรายแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีเยาวชน Star Music Challenge จัดโดยจังหวัดระยอง
9) 1 ธันวาคม 2550 วง Valentine Sweet และวง The Soul ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวงดนตรียอดเยี่ยมในการประกวดดนตรี Sunshine Music Challenge #6 นอกจากนั้น วง Valentine Sweet ยังได้รับรางวัล Best Performance อีกด้วย
10) 8 ธันวาคม 2550 วง Monday Happiness ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Soul Girls ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากนั้น ในการประกวดครั้งนี้ นางสาววลัยพร ปรีชาชาญ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดประเภทขับร้อง และนายศุภพงศ์ เรืองทอง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2