กำหนดการรับนักศึกษาผู้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคปกติ (รับตรง) ครั้งที่ 2 และภาคนอกเวลาราชการ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://eadmission.chandra.ac.th/Schedule/Schedule.aspx

แสดงความคิดเห็น: