2015 semina

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การผลิตผลงานดนตรีทางเชิงพาณิชย์
พบกับ คุณคชภัค ผลธนโชติ และ คุณทนง แซ่เฮ็ง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:0016:00 น.
ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สำรองที่นั่ง โทร 0968323549 , 0804309337
(เข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

แสดงความคิดเห็น: