ขอเชิญชมการแสดง Music Present ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลภาคนอกเวลา รหัส 54 เรื่อง The Wall วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 รอบ 14.00 น.และ รอบ 18.00 น. ณ ห้อง 2831 ชั้น 3 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

แสดงความคิดเห็น: