2015 admission

2728 มิ.ย.2558 : สอบข้อเขียน
- วิชาการศึกษาทั่วไป สอบให้ผ่านก่อน ถึงจะได้ไปต่อ…

6 ก.ค.2558 : สอบสัมภาษณ์สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน
- ทฤษฏีดนตรีเบื้องต้น
- เทคโนโลยีทางดนตรีเบื้องต้น
- ปฏิบัติ : ทดสอบโสตประสาท, ทักษะพื้นฐานแต่ละเครื่อง, เพลงที่เตรียมมา, เพลงบังคับเลือก, Sight Reading

แสดงความคิดเห็น: