อาจารย์ประจำ

อ.ทรงกฤษณ์ คมสัน
ประธานหลักสูตร

อ.ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม

อ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ
อ.ธงชัย เหลืองทอง
อ.ธงชัย เหลืองทอง

อ.ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์
 อ.จุฑามาส หิรัญกูล
อ.พิสิษฐ์ เอมดวง

อ.ปองภพ สุกิตติวงศ์
อ.ดนตร์ เพ่งบุญอ.ดนตร์ เพ่งบุญ
อ.อาลิส บัวสุวรรณ

อ.รณชัย นุชจิระสุวรรณ
อ.รุ่งธรรม ธรรมการ
       

 

อาจารย์พิเศษ 

 ผศ.อดุลย์ วงศ์แก้ว  ผศ.วิชา เชาว์ศิลป์  ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  อ.สุชาติ สิมมี
baimaiอ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร
ผศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

อ.ภมร คล้ายพงษ์พันธุ์

อ.ชเนษฎ์ ภัทรสถาพร
อ.คงพันธ์ ประภาศิริสุลี
อ.คงพันธ์ ประภาศิริสุลี

อ.นวพล ใจงาม
 อ.กฤตธรรม ขาวแจ้ง อ.พรพิมล เหลืองทอง

อ.วรทศ สุวรรณวัฒนกุล

อ.วุฑฒิชา เครือเนียม
อ.พริมาภา กรโรจนชวิน อ.ปานชีวา ประทีปบัณฑิต