สารบัญ

พ.ศ.2551

1) 25 เมษายน 2551 วง Shalotto ชนะเลิศการประกวดดนตรี Bangkok Music Award 2007รับถ้วยรางวัลจากนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร
สมาชิก Shalotto ประกอบด้วย
นายวรทศ สุวรรณวัฒนกุล
นายชวลิต กิจอนันต์ถาวร
นายธีรวงศ์ วัฒนจารุพงศ์
นายพูนทรัพย์ แผ้วสูงเนิน
นายมีศิลป์ พูลสวัสดิ์
นายขวัญชัย ปรุงเมือง

2) 6 กรกฎาคม 2551 นายพัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ ชนะเลิศการประกวดในโครงการ Rock Dream Team ประเภทกีตาร์เบส เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักดนตรีของแต่ละเครื่องมือจากทั่วประเทศ

3) 13 พฤษภาคม 2551 วง .….….….….….…ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดดนตรีเยาวชน โครงการ Music in Summer ครั้งที่ 4 ณ สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลมือกลองยอดเยี่ยมอีกหนึ่งรางวัลด้วย

4) 11 พฤศจิกายน 2551 วง Censor’ Tic ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดดนตรีประเภทนักเรียน นักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักดนตรีประกอบด้วย
1. นายวัชเรศ เดชชัย
2. นายศิระชัย ปิ่นวิเศษ
3. นายเทวพล เสือสิงห์
4. นายกิตติชัย สิงห์ศิลป์
5. นายธนสาร ธีโรภาส

5) 22 พฤศจิกายน 2551 วง Soul of Rock ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรีในโครงการพัฒนาเด็ก ค.พ.ช. คอนเทสต์ ครั้งที่ 6 โดยคริสตจักรสังขฤกษ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
นักดนตรีประกอบด้วย
1. นายนภดล แซ่เอียด
2. นายวัชเรศ เดชชัย
3. นายวรฉัตร ขันทอง
4. นายเชาวรา จันทร์ทอง
5. นายศิระชัย ปิ่นวิเศษ
6. นายเทวพล เสือสิงห์

6) 30 มกราคม2552 วง Mama Cub ชนะเลิศการประกวดดนตรี Music Canon U League 2008 นอกเหนือจากการประกวดดนตรีแล้ว โครงการนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล มิสยูลีก เชียร์ลีดเดอร์ โดยผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทมาจากนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
นักดนตรีของ Mama Cub ประกอบด้วย

1. นายอัศวพล นพคุณวงศ์ ร้องนำ
2. นายทรงพล ศรีสะอาด เบส
3. นายศรุต กตะศิลา กลอง
4. นายธเนศ วาสบุญเรือง กีตาร์
5. นายอัคนีย์ ขำต้นวงษ์ กีตาร์

7) 6 กุมภาพันธ์ 2552 วง Soul Girls นักศึกษาหญิงล้วน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง CRU Rock Band ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดดนตรี Thailand Rock Festival จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ร่วมกับผลิตภัณฑ์กระทิงแดง ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา
รายชื่อนักดนตรี Soul Girls
1. นางสาวชานัตมา นุตเดชานันท์ กลอง
2. นางสาวด้วยเกล้า ทัดเที่ยง กีตาร์
3. นางสาวนันทพร สกุลเลิศฤทธิ์ เบส
4. นางสาวปิ่นอนงค์ ลิ้มวัฒนาชัย ร้องนำ

รายชื่อนักดนตรี CRU Rock Band
1. นายพงศกร ลีลิมปเจริญสกุล กีตาร์
2. นายญาณธน สันติธนธาดา กลอง
3. นายเชาวรา จันทร์ทอง เบส
4. นาย
5. นางสาวดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์ ร้องนำ

ในวันเดียวกัน วง Shalotto ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดดนตรี True Visions Yamaha Thailand Band Contest 2008 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้างสรรพสินค้า Fortune Town
สมาชิก Shalotto ประกอบด้วย
1. นายวรทศ สุวรรณวัฒนกุล คีย์บอร์ด
2. นายชวลิต กิจอนันต์ถาวร เบส
3. นายธีรวงศ์ วัฒนจารุพงศ์ กีตาร์
4. นายพูนทรัพย์ แผ้วสูงเนิน ร้องนำ
5. นายมีศิลป์ พูลสวัสดิ์ กลอง
6. นายขวัญชัย ปรุงเมือง เพอร์คัสชั่น

8) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 นางสาวฐิติมา เจริญศรี นักศึกษาภาคสมทบชั้นปีที่ 1 ซึ่งผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 5 คน สุดท้ายของการประกวดขับร้องเพลง KPN Singing Contest 2009 จากผู้สมัครจากทั่วประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ

9) วง Dynamic of Latin ได้รับรางวัลชนะเลิศ และวง Ner ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดดนตรี Harbor Mall Music Contest 2009 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สมาชิกของวง Dynamic of Latin ประกอบด้วย
1. นายธนวินทร์ เลิศศรี คีย์บอร์ด
2. นายนำพล พิมสาร เบส
3. นายเทวพล เสือสิงห์ เปียโน
4. นายกานต์ คงชู เพอร์คัสชั่น
5. นายชโลธร เทพสันทัด กีตาร์
6. นายเอกลักษณ์ ราชจันทึก กลอง
7. นายเสฏฐวุฒิ ศรีอุดมเลิศ ร้องนำชาย
8. นางสาวศิณิภาลักษณ์ อินทร์มั่น ร้องนำหญิง

สมาชิกวง Ner ประกอบด้วย
1. นายชานนท์ อธิปาลี กลอง
2. นายภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ์ กีตาร์
3. นายกฤชนันท์ เฉื่อยฉ่ำ กีตาร์
4. นายนิตชัย โอฬารรัตนพันธ์ เบส
5. นายรัฐพล ขจรอุดมเดช คีย์บอร์ด
6. นางสาวอรอนงค์ ไกรหาญ ร้องนำ