ปรัชญา

” ความรู้ดี ทักษะดี มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวท้นเทคโนโลยี ”

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านดนตรีสากลให้มีทักษะ ประสบการณ์ และมีความชำนาญเพื่อออกไปประกอบอาชีพทางด้านดนตรีในสังคม ทั้งในฐานะนักดนตรีตามสถานบริการ การทำหน้าที่บรรเลงสนับสนุนศิลปิน การสร้งผลงานของตัวเอง การทำงานให้ห้องบันทึกเสียง และพัฒนาตนเองไปสู่การทำหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตหรือเป็นเจ้าของธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรี

ประวัติ

สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2520 โดย อ.วาสิษฐ์ จรัณยานนท์ และได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมวิชาเป็นคนแรก เปิดสอนโปรแกรมวิชาดนตรีสายศิลปศาสตร์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา

สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นหนักในด้านที่เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร์ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 โดยได้ร่วมมือกับคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ ร่างรายวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร์ และรายวิชาที่เกี่ยวกับการบันทึกเสียง เพิ่มเติมในหลักสูตรเป็นวิชาเลือก เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามาโดยลำดับ และนอกเหนือจากการให้ความรู้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นภาระหน้าที่ตามปกติแล้ว ยังได้มีการจัดการอมรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทางด้านดนตรี ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร์แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย

ตราสัญลักษณ์