วัตถุประสงค์

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ เพื่อสามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคองค์กรและท้องถิ่น
2. มุ่งผลิตบัณฑิตให้นำความรู้ ทักษะและความชำนาญไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการจัดการได้ทั้งภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หรือดำเนินกิจการส่วนตัว
3. มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เป้าหมาย

1. มุ่งเน้นส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะทางด้านดนตรี ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี นำไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือประกอบกิจการส่วนตัว
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคองค์กรและท้องถิ่น
3. อบรมนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. ผู้สอนและผู้เรียนมีความใฝ่รู้และแสวงหาประสบการณ์ที่ดี

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านดนตรีสากล ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งทางด้านดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ในระดับปริญญาตรี จัดและพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรีสากล เป็นศูนย์บริการ ศูนย์ฝึกอบรมและแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีสากล โดยเน้นในด้านเทคโนโลยีดนตรี

ความเป็นมา

สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

ในอดีตที่ผ่านมาศึกษาของประเทศเราขาดแคลนบุคลากรทางด้านการสอนดนตรีอย่างมาก จึงมุ่งที่จะผลิตครูดนตรีเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับวิทยาลัยครูและสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ อีกหลายแห่งหลายแห่งทั่วประเทศ จนทำให้ครูดนตรีมีจำนวนมากพอ ในเวลาต่อมาเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดนตรีได้รับการพัฒนาจนเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างผลงานทางดนตรีสู่สังคม ซึ่งไม่เกี่ยวกับการสอนในปี พ.ศ.2532 ภาควิชาดนตรีจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตใหม่ โดยมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางดนตรีเพื่อออกไปประกอบอาชีพดนตรีตามสถานประกอบการ โดยได้เริ่มเปิดสอนในสาขาศิลปศาสตร์เป็นครั้งแรก และเปิดสอนเพียงระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.)ก่อน ขณะเดียวกันก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยการจัดทำรายวิชาที่เกี่ยวกับดนตรีคอมพิวเตอร์และการบันทึกเสียงเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านดนตรี และนำมาเป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตเรื่อยมา และในการพัฒนาหลักสูตรของสภาสถาบันราชภัฏ ฉบับ พ.ศ.2543 ได้แบ่งรายวิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาต่างๆเพื่อให้สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งเลือกสอนตามความเหมาะสม ดังนี้

1. กลุ่มทฤษฎีและการประพันธ์
2. กลุ่มเทคโนโลยีทางดนตรี
3. กลุ่มดนตรีวิทยา
4. กลุ่มดนตรีป๊อบปูลาร์และแจ๊สศึกษา
5. กลุ่มโยธวาทิต

ซึ่งสาขาวิชาดนตรีสากลสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดแนวทางในการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาโดยเน้นรายวิชาในแขนงเทคโนโลยีทางดนตรีเป็นหลัก พร้อมทั้งได้ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อทำเป็นห้องบันทึกเสียงจำนวน 2 ห้องพร้อมอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงดนตรี ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเล่นดนตรี ด้านคอมพิวเตอร์ดนตรีและการบันทึกเสียง ทั้งอาจารย์ประจำ อาจารย์อัตราจ้าง และอาจารย์พิเศษ ซึ่งสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ในการออกไปประกอบอาชีพรับใช้สังคมได้อย่างสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการกำหนดบทบาทในการผลิตบัณฑิตดนตรีของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม ให้ชัดเจนไม่เกิดความซ้ำซ้อนกับสถาบันอื่นโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันราชภัฏซึ่งผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีโดยใช้หลักสูตรเดียวกัน แต่รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นหนักไปทางด้านที่ต่างกัน บางแห่งอาจต้องการเน้นในแขนงโยธวาทิต บางแห่งอาจต้องการเน้นแขนงการประพันธ์ บางแห่งต้องการผลิตนักดนตรีแจ็ซ หรือบางแห่งอาจต้องการเน้นในแขนงเทคโนโลยี ซึ่งการกำหนดบทบาทในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะเข้าศึกษา ในการตัดสินใจเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตน และตลาดแรงงานแต่ละแห่งก็ต้องการบัณฑิตดนตรีที่มีคุณลักษณ์ต่างกันด้วย

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ บุคลากรที่โปรแกรมวิชาดนตรีสากล สถาบันราชภัฏจันทรเกษมมีอยู่ ตลอดจนความต้องการบัณฑิตสาขาดนตรีในตลาดแรงงานปัจจุบันที่ต้องการบัณฑิตดนตรีที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีคอมพิวเตอร์ และระบบบันทึกเสียงเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางและบทบาทในการผลิตบัณฑิตสาขาดนตรีสากลให้ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง